Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU magazynpracy.pl DLA KANDYDATÓW

I. WARUNKI OGÓLNE 

Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez magazynpracy.pl na rzecz Klienta.

II. WYJAŚNIENIE TERMINÓW

Poniższe pojęcia, w świetle postanowień niniejszego Regulaminu, o ile strony nie postanowią inaczej, oznaczają:

1. magazynpracy.pl lub Usługodawca - magazynpracy.pl ANTIDOTUM Ireneusz Marzoch z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 62/7, 70-477 Szczecin, Polska, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7641831425;

2. Portal - ogólnopolski serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.magazynpracy.pl zawierający oferty pracy;

3. Klient lub Usługobiorca - osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy kodeks cywilny,  która korzysta z usług świadczonych przez magazynpracy.pl;

4. Rejestracja - założenie przez Klienta konta użytkownika portalu oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu;

5. Login - unikalna nazwa podana przez Klienta portalu podczas procesu Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do Portalu magazynpracy.pl;

6. CV - curriculum vitae Klienta, zarejestrowane w portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej Portalu;

7. Ogłoszenia - ogłoszenia opublikowane w portalu samodzielnie przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach portalu;

8. Usługi - usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu;

9. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne na stronach internetowych Portalu;

10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, a także oprogramowania, który zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy transmitowaniu danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne, o której mowa w pkt. 10;

12. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna;

13. Regulamin - niniejszy Regulamin.

III. REJESTRACJA

1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę usług w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji przez Klienta,

2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza jednocześnie, że:

a. dane podane w wypełnionym przez niego formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Rejestracja Konta Kandydata jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności portalu, oraz utworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w portalu Usługodawcy.

4. Rejestracja jest dokonywana bezpośrednio na stronie internetowej portalu .

IV. KONTO USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca zobowiązuje się - po dokonaniu  przez Usługobiorcę prawidłowej Rejestracji - do utworzenia dla Usługobiorcy konta użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona już używana w portalu przez innego Klienta.

3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, niezwłocznie informując Usługobiorcę o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres email podany przez Usługobiorcę podczas procesu Rejestracji.

4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługobiorca ma prawo do samodzielnego zamieszczania w Portalu - za pośrednictwem dostępnym w portalu formularzu - własnego CV, listów motywacyjnych, innych danych i dokumentów oraz ogłoszeń, które powinny być zgodne z przepisami  powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

2. Usługobiorca nie jest uprawniony do zamieszczania w Portalu ogłoszeń pochodzących od osób trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i tym podobnych.

3. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczoną w portalu.

4. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie jego loginem oraz hasłem dostępu do portalu.

5. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas Rejestracji, a także kontroli treści i ogłoszeń zamieszczanych w portalu przez Klienta.

6. Usługodawca ma prawo do weryfikacji i  korygowania treści, a także kategorii zamieszczonego ogłoszenia lub CV, po uprzednim powiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii ogłoszenia. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody  rodziców lub opiekuna prawnego.

7. W przypadku zamieszczenia przez Klienta ogłoszenia lub CV naruszającego zasady korzystania z portalu, Usługodawca ma prawo usunąć takie ogłoszenie, zawiadamiając jednocześnie o powyższym Klienta.

8. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

9. Usługodawca ma prawo do:

a. okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją portalu;

b. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług oraz powiadomień o nowych Usługach.

10. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w sytuacji  jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych w serwisie.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:

a. komputer osobisty połączony z Internetem;

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;

c. przeglądarka akceptująca pliki "cookies".

2. Usługodawca uprzedza, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym integralną część Regulaminu.

VIII. OPŁATY

  1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: bok@magazynpracy.pl

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);

b. przedmiot reklamacji;

c. uzasadnienie reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązują się do zawiadomienia Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku wysyłając wiadomość zwrotną na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co uznawane jest za akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.

3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

4. Za wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym uważa się także, odmowę wyrażenia przez Usługobiorcę  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i jednocześnie zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;

b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub dobrymi obyczajami;

c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta będącym konsekwencją naruszenia  przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2015 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie magazynpracy.pl.

4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informacje na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu Rejestracji, bądź poprzez informację zamieszczoną na portalu www.magazynpracy.pl.

5. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego magazynpracy.pl z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługobiorca, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

a.- nazwisko i imię/imiona,

b.- numer ewidencyjny PESEL i NIP,

c.- numer rachunku bankowego,

d.- adres podmiotu,

e.- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,

f.- adres poczty elektronicznej,

g.- numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.

5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, a także informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie w sytuacji uprzedniej zgody Usługobiorcy, wyrażonej po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

7. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Zbiór danych osobowych magazynpracy.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

9. Serwis magazynpracy.pl używa pliki "cookies" w celu personalizacji Usług i treści portalu.

10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy - programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania.

Trojan - program ukryty wewnątrz innego programu, ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Ma na celu uzyskanie dostępu i przejęcie kontrolo nad komputerem.

Spyware - jest to oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Keylogger - odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu zabiera informację o adresach, kodach i inne.

SQL/URL injection - forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. 

Sposoby ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem:

a. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (z ang.  firewall),

b. aktualizacja oprogramowania,

c. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niepewnego pochodzenia,

d. czytanie okien instalacyjnych aplikacji,

e. wyłączenie makr w MS Excel i Word,

f. regularne całościowe skany systemu za pomocą programu antywirusowego,

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

ZAŁĄCZNIK NR 3

USŁUGI

Podstawowe Pakiety usług

Pojedyncze oferty i pakiety ofert

Narzędzia Selekcyjne - pytania selekcyjne w ofertach (Killer Questions), szybkie filtry CV według regionu, doświadczenia i wykształcenia kandydatów, możliwość segregacji kandydatów wg podstawowych kategorii serwisu.

Narzędzia Zarządzania Ofertami -  aktualizacja ofert pracy każdego dnia, możliwość samodzielnej edycji oferty.

Usługi Wizerunkowe - m.in. logo firmy w prezentowanych ofertach, logo firmy w sekcji firm rekomendowanych, logo firmy na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, box na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowe Usługi Nieodpłatne- posprzedażowa obsługa klienta (+48 / 725525525 lub bok@magazynpracy.pl)